Afsluitdijk

Van 2018 – 2022 wordt door het consortium LevveL – gevormd door BAM, van Oord en Rebel –bestaande objecten op de Afsluitdijk grondig gerenoveerd en nieuwe objecten gebouwd. Het aan LevveL gegunde DBFM contract beslaat, na de renovatie- en realisatieperiode van 4 jaar, een periode van 25 jaar onderhoud en instandhouding aan de nieuwe- en gerenoveerde objecten op de Afsluitdijk.

Van uit onze OMA-expertise dragen wij bij aan de onderhoudbaarheid en instandhouding van de objecten op de afsluitdijk voor de komende 25 jaar door op dit criterium de ontwerpen te toetsen, de risico’s te beoordelen, de veiligheid te borgen en onderhouds- en instandhoudingsplannen + taken te beschrijven.

Het dijklichaam van de Afsluitdijk beschermt Nederland al bijna 90 jaar tegen de kracht van het (Wadden)zeewater, daarnaast fungeren de spuisluizen en pompen in Den Oever en Kornwerderzand om het waterpeil in het IJsselmeer te reguleren door water te keren of in te laten. Verder dient de dijk als een belangrijke verbinding, via de weg, van Noord-Nederland met de rest van West-Nederland.

Over de gehele lengte wordt de Afsluitdijk verhoogd en versterkt, zodat de dijk bestand is tegen een storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt. Naast dijkversterking en verhoging worden de bestaande spuigroepen bij Den Oever en Kornwerderzand gerenoveerd en wordt de Rijksweg A7, die over de Afsluitdijk loopt, verbeterd. Naast deze renovaties worden er door LevveL nieuwe objecten gerealiseerd zoals een fietspad aan de Waddenzee zijde, 2 nieuwe spui- en pompgroepen bij Den Oever, een coupure in de dijk, inclusief hoogwaterkering bij de vismigratierivier en twee hoogwaterkerende sluizen geplaatst vóór de bestaande schutsluizen.

 

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

DPI heeft Dynniq ondersteund in het ontwikkelen van een allesomvattend Onderhoudsmanagementsysteem (OMS), waarmee de voorspelbaarheid van onderhoudstaken gemaximaliseerd wordt. Wij hebben daar onze expertise op het gebied van assetmanagement en onderhoudssystemen toegepast om de benodigde software te ontwikkelen en de juiste gegevens uit de organisatie te verzamelen om het systeem werkzaam te krijgen.

De eerste test van het OMS was het Prestatiecontract Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Dit onderhoudscontract is ingericht inclusief het OMS. Naast de werkzaamheden met betrekking tot het OMS hebben wij de inrichting van het project op procesgebied ondersteund en leveren we een omgevingsmanager tijdens de uitvoeringsfase.

De ondersteuning, die we hebben geleverd voor het inrichten van de processen, behelst naast het overbrengen van onze expertise op het gebied van prestatiecontracten ook concrete producten zoals de planning en verschillende plannen.

Naast de ondersteuning in het ontwikkelen van het OMS, ondersteund DPI Dynniq ook in het omgevingsmanagement. De omgevingsmanager is de schakel tussen het project en de omgeving. Samen met een collega omgevingsmanager zijn we onder andere verantwoordelijk voor: het tijdig aanvragen van vergunningen, coördinatie neven opdrachtnemers en onderaannemers op de bruggen en sluizen binnen het areaal en het monitoren van de tevredenheid van de stakeholders uit de omgeving door middel van bijvoorbeeld enquêtes. Kortom, alles voor een tevreden omgeving!